佛教的代表植物 - 無患子(菩提子)

● 菩提樹

  〝菩提〞在佛教是指〝覺悟〞的意思。雖曰菩提本無樹,但在植物學上,菩提則與菩提樹、無患子及椴樹這三種植物有關。
真正的〝菩提樹〞是一種桑科植物,學名為Ficus religiosa(意譯為宗教無花果),原產於印度,相傳佛祖在此樹下悟道成佛。
佛教傳入中國後,因中國北方不適合真正的菩提樹生長,於是就把一種原生於北方,葉子形狀與菩提樹近似的椴樹當成菩提樹。而椴樹(Tilia)又有遼椴、南京椴及歐洲椴等種。市面上泡花果茶所採用的菩提子即為歐洲椴的種子。

 

 

● 菩提子

〝菩提子〞是指《千手合藥經》中所稱〝阿唎瑟迦柴〞樹的種子。〝阿唎瑟迦柴〞(Aristaka)為無患子樹(Soapberry, Sapindus)的印度梵文名字(Sanskrit name)之音譯。

 

 

 

 

無患子樹

無患子果實

無患子葉

無患子解剖圖

 

● 無患子與佛教
相傳佛祖在菩提樹下悟道成佛,因此,菩提樹對佛教而言,有其重要的意義。而所謂的菩提念珠,卻不是由菩提樹種子所製成,這是因為菩提種子為一種柔軟可食的漿果,因此無法製作成念珠。所以,佛教文化中的「菩提子」指的其實就是無患子樹的種子,菩提念珠即是以無患子所做成的。但由於「菩提樹」對佛教而言,有其正統地位,因此,從不曾有人把無患子樹稱為咅提樹。

● 無患子的植物學特性
台灣是無患子的原鄉,早年的台灣遍地都是無患樹,無患子是重要的天然肥皂來源。
無患樹是一種落葉喬木,可高達25公尺,與荔枝、龍眼同屬,花期與龍眼相近,4~5月開花,所生產花粉花蜜品質優良,不亞於龍眼花,9~11月果熟,果實外觀與龍眼神似,故又稱假龍眼。12~1月時,葉由綠轉黃,為長綠單調的台灣山區暈染了片片燦爛耀眼的金黃。

● 無患子樹燃燒可僻邪氣
在《千手合藥經》說:如果修行者要降伏大力凶猛的鬼神,只要砍取一根阿唎瑟迦柴,以真言加持二十一遍,然後供入火壇中,即可降伏鬼神而平安無事。
在《千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》“卷一”中也說,如果要降伏大力鬼神者,可取阿唎瑟迦柴,即木患子以咒語加持七七四十九遍,投入火中燒,還必須塗上酥酪蜜,並於大悲心千手千眼觀音像前作法。(上述兩段文字節錄自“佛教的香與器”一書,2001.12全佛文化事業)
上述兩則經文均指出無患木唸咒加持後丟入火壇中燒,就能有降伏鬼神的效果。樹木有千百種,為何古人特別指名要用無患木?這裡頭一定有些緣故。
在《酉陽雜俎續集》中說,無患木焚燒時,味道極香,可僻除惡氣。

● 無患子樹製品可驅鬼
無患木也並非一定要經焚燒才能發揮伏魔效果。《本草綱目》中有如下記載:
「藏器曰」:桓,患字聲訛也。崔豹古今注云:昔有神巫寶毦,能符劾百鬼,得鬼則以此木為棒棒殺之,世人相傳以木為器用以厭鬼魅,故號曰無患,人又訛為木患也。〔時珍曰〕俗名為鬼見愁。
其大意是說有一個叫寶毦的神巫,能以畫符唸咒召鬼,再用無患子樹棒將鬼打殺。人們認為這種樹為眾鬼所懼,所以稱為“無患”
由此可見,鬼邪並非只畏懼無患木燃燒後的煙香,無患子棒就可以有避邪作用,可作打鬼棒。道士作法所用木劍等器物,也都採用無患木製成,就是來自寶毦的典故。

 

無患子念珠-菩提子(無患子)念珠乃念珠中的極品

● 無患子的種子與佛教也有很深的淵源
  《木槵子經》中說:「苦欲滅煩惱障、報障者,當貫木槵子一百八,以常自隨。」經中說如果要滅除煩惱,消滅煩惱障、報障的人,應當以木槵子穿成一百零八顆念珠,常隨身攜帶。
木槵子〈別名菩提子〉念珠是經典中最早關於念珠的記載,可以說是最古早的念珠。在《木槵子經》中也以此念珠作為信佛修行的輔助工具。

曼室殊利呪藏中校量數珠功德經(大唐三藏沙門釋義淨譯)詳載念珠之種種,茲節錄如下:
『若善男子善女人。有能誦念諸陀羅尼及佛名者。為欲自利及護他人。速成諸法而得驗者。其數珠法應當如是作意受持。然其珠體種種不同。若以鐵為數珠者。誦搯一遍得福五倍。若用赤銅為數珠者。誦搯一遍得福十倍。若用真珠。珊瑚等寶為數珠者。誦搯一遍得福百倍。.........若用水精為數珠者。誦搯一遍得福千億倍。若用菩提子為數珠者。或時搯念或但手持。誦數一遍其福無量不可算計難可校量。若欲願生諸佛淨土者。應當依法受持此珠。曼殊室利菩薩言。菩提子者。若復有人手持此菩提珠。不能依法念誦佛名及陀羅尼。但能手持隨身。行住坐臥所出言說若善若惡。斯由此人以持菩提子故。所得功德如念諸佛誦口兄無異。獲福無量。其數珠者要當須滿一百八顆。如其難得或五十四。或二十七或但十四。此乃數珠功德差別。』
既然佛祖最推崇用無患子種子製作念珠,推論佛祖本人所佩戴的念珠也必然是無患子念珠。

● 無患子念珠之製作
無患子的種子(菩提子)極為堅硬,把菩提子放在石頭上用鐵錘敲擊,菩提子只是滑彈開去而無法被擊破。它的彈性極佳,將它用力摔在水泥地上,可彈跳高達三公尺,製成念珠後只要不泡到水,可耐用百年而不壞。只要適時更換鬆斷的串繩即可。
無患子念珠之製作,看似簡單,只不過是打個洞患起來罷了,事實上頗為繁鎖,茲將製作方法及使用須知簡述如下:

1. 需採用在樹上熟透的果實,種子質地才夠堅硬。
2. 生長在懸崖峭、岩石地的無患子為首選,種子質地緻密。
3. 果實需陰乾半年以上,不可曬乾或烘乾。
4. 將果肉剝除,再依大小、形狀、顏色及重量作篩選,堪用者十不得其一。
5. 打洞時慎選位置,以手工串繩,種子上的絨毛不可去除才能顯出其與一般材質念珠的不同,只要經常捻珠,絨毛自然會脫落,並且變得烏黑光滑。
6. 無患子之種仁是一種中藥,叫〝中仁〞,中醫用以治療口臭。無患子種仁含油量達42.3%,並含有多種高級脂肪酸。捻珠時,無患子種仁中的油脂會自然塗佈在念珠表面,使念珠變得油亮烏黑。沾在手上的油脂有護手作用,部份經皮膚吸收,有益人體健康。無患子植物皂素則有清潔殺菌作用。
7. 完整之無患子種子可防水,在野外風吹雨打日曬經年仍具發芽能力,製作成念珠後,不再能防水。浸泡到水的已鑽孔菩提子,會吸水而裂開。

● 念 珠
  「念珠」是念佛或持咒時用以計數之隨身法器,又稱佛珠或誦珠。在經典記載中,可用以製作念珠的材質多達十餘稱,常見的有瑪瑙、玉石、無患子、香木等製成品。
無患子在佛教經典中的記載繁多,以無患子製作的念珠可以讓誦搯者得福無量倍(最高),誦數一遍其福無量不可算計,難可校量。茲摘錄“木木患子經”及“數珠功德經”,以饗讀者。

● 天然材質未經加工
無患子種子上有白色絨毛,為天然種子,非人工製品的特徵,經過誦搯及無患子種仁油的滋潤,會顯得烏黑發亮,無患子種仁含有多種珍貴脂肪酸,可透過皮膚吸收,對人體有益。

 無患子可避邪鬼
《本草綱目》記載,古時有個叫寶眊的神巫,能以畫符唸咒召鬼,再用無患子樹棒將鬼打殺,無患子樹為眾鬼所懼,所以稱為「無患」,道士作法所用木劍等器物都採用無患子木製成,故無患子製品都被認為有避邪驅鬼之作用。

● 念珠的顆數又有其特殊意義,茲解讀如下:

十四顆代表觀音之十四無畏
二十一顆代表十地、十波羅蜜及佛果
二十七顆代表小乘修行四向四果之二十七賢
四十二顆代表菩薩修行過程的四十二階位
五十四顆代表菩薩修行過程的五十四階位
一百零八顆代表求證百八三昧而斷除百八煩惱
一千零八十顆代表十界各有一百零八
另十八顆與三十六顆代表意義與一百零八顆相同

念珠常附加母珠、數珠、記子(弟子珠)等,據金剛頂瑜伽念珠經載,諸珠表示觀音,母珠則代表無量壽或佛果,故捻珠至母珠時,不得越過須逆向而返,否則即犯越法罪。
有關念珠的說法很多,其實心誠則靈,本段所述僅供參考。

 

無患子念珠訂購單

我要訂購 無患子念珠

編號

品項

規格

定價

數量

小計

B1

無患子念珠

14顆/串

150元

 

 

B2

無患子念珠

27顆/串

500元

 

*需訂製

B3

無患子念珠

54顆/串

1000元

 

*需訂製

B4

無患子念珠

108顆/串

2500元

 

 

B5

無患子手機吊飾

純手工

100元

 

 

B6

無患子打洞種子

150顆/包

500元

 

 

 

總   計

 

 

 

 

*各種不同顆數可訂製

● 手工藝

無患子除了是念珠的絕佳材料外,也是非常好的手工藝材料。無患子種子,顏色並非純黑色,隱隱約約有暗紅色、琥珀色的特質,捻帶一段時日後,會吸收人的油脂,而呈現晶瑩剔透以及質樸的氣質。如果搭配各種玉石、景泰藍、蜜蠟、木珠等等,做項鍊、手機吊飾、皮包吊飾等,不會搶去其他珠寶的光芒,但是搭配起來又有絕佳的氣質感,值得開發並設計出屬於您個人風格獨特的飾品。

各種飾品設計

無患子手機吊飾

 

108顆念珠,莊嚴特殊,令人愛不釋手

捻過的念珠,越戴越亮,令人愛不釋手